جواب فعالیت های فصل اول زیست شناسی یازدهم

جواب فعالیت های فصل اول زیست شناسی یازدهم

حل فعالیت های فصل اول زیست یازدهم تنظیم عصبی

 

 

جواب فعالیت های فصل اول زیست شناسی یازدهم تنظیم عصبی

 

فعالیت 1 صفحه 3 فصل اول زیست یازدهم

سوال :

در شکل 3، ساختار سه نوع یاخته عصبی را مقایسه کنید.

پاسخ :

یاخته های حسی دندریت بلند دارند و معمولا یک قطبی هستند.

یاخته های حرکتی آکسون دراز دارند و معمولا چند قطبی هستند.

یاخته های رابط کوتاه تر اما پر انشعاب تر هستند.

 

فعالیت 2 صفحه 5 فصل اول زیست یازدهم

سوال :

سوال اول : کار پمپ سدیم – پتاسیم و کانال های نشتی را با هم مقایسه کنید.

پاسخ :

الف ) شباهت ها : 1- هردو از جنس پروتئین هستد 2- هردو در عرض غضا قرار دارند 3- هردو یون های سدیم و پتاسیم را از عرض غضا عبور می دهند.

ب) تفاوت ها : 1- پمپ سدیم پتاسیم، یون های سدیم را به خارج یاخته و یون های پتاسیم را به داخل یاخته منتقل میکنند. درحالی که از طریق کانالهای نشتی برخلاف پمپ ، یون ها سدیم وارد یاخته میشوند و یون ها پتاسیم از یاخته خارج میشوند.

2- انتقال یون ها توسط پمپ سدیم – پتاسیم برخلاف شیب غلظت و به صورت فعال انجام میشود انرژی مورد نیاز این جابجایی از مولکول ATP تامین میشود درحالی که از طریق کانال های نشتی مواد در جهت شیب غلظت منتقل میشوند و نیازی به انرژی زیستی ندارند.

سوال دوم : چرا در حالت آرامیش ، بار مثبت درون یاخته های عصبی از بیرون آنها کمتر است؟

پاسخ :

یعنی با هربار فعالیت این پمپ یک بار مثبت از داخل کاسته شده و به خارج از یاخته افزوده میشود و چون تعداد این پمپ ها در یاخته عصبی زیاد است و هر پمپ هم چندین بار فعالیت می کند در نتیجه پس از مدتی بار مثبت درون یاخته کمتر از بیرون آن خواهد شد.

 

فعالیت 3 صفحه 6 فصل اول زیست یازدهم

سوال :

وضعیت کانال های غضا یاخته عصبی را در 4 مرحله شکل 7، مقایسه کنید.

پاسخ :

در مرحله 1 : ( پتانسیل ارامش ) کانال های ولتاژی درچه دار سدیمی و پتاسیمی هر دو بسته هستند.

در مرحله 2 : کانال ولتاژی دریچه دار سدیمی باز و کانال های ولتاژی دریچه دار پتاسیمی بسته است.

در مرحله 3 : کانال های ولتاژی دریچه دار سدیمی و پتاسیمی هر دو بسته هستند.

در مرحه 4 : کانال های ولتاژی دریچه دار سدیمی بسته و کانال های ولتاژی دریچه دار پتاسیمی باز هستند.

 

فعالیت 4 صفحه 7 فصل اول زیست یازدهم

سوال :

پژوهشگران بر این باورند که در گره های رانویه تعداد زیادی کانال دریچه وجود دارد. ولی در فاصله بین گره ها این کانال ها وجود ندارند. این موضوع با هدایت جهشی چه ارتباطی دارد؟

پاسخ :

در ساختار یاخته های عصبی میلین دار گره های رانویه وجود دارد در محل گره رانویه غلاف میلین وجود ندارد و غشای عصبی در تماس مستقیم با محیط بیرون یاخته قرار دارد.

وجود تعداد زیاد کانال های ولتاژی در محل گره های و فقدان این کانال ها در محل غلاف میلین موجب می شود که فقط در محل گره های رانویه پتانسیل عمل به وجود آید و پیام عصبی درون رشته ی عصبی از یک گره به گره دیگر به صورت جهشی هدایت شود.

 

فعالیت 5 صفحه 11 فصل اول زیست یازدهم

سوال :

سوال اول : هنگام ورزش چگونه تعادل خود را حفظ می کنید؟

پاسخ اول :

وقتی که فردی ورزش می کند و فعالیت جسمانی انجام می دهد بسیاری از ماهیچه های بدن شخص منقبض و منبسط می شوند و بسیاری از مفاصل او به حرکت در می آیند در نتیجه پوست قسمتی از بدنش کشیده میشود در این حالت اطلاعات حسی از ماهیچه ها،مفصل ها،پوست،چشم ها و گوش به مخچه ارسال میشود همچنین بخش هایی از مغز و نخاع که مربوط به حرکات بدن هستند. پیام هایی را به مخچه ارسال می کنند. از مجموع این اطلاعات مخچه وضعین بدن را در لحظه بعد پیش بینی می کند و پیام هایی را به مغز و نخاع می فرستد و این مراکز هم با تصحیح و یا تغییر حرکت بدن موجب حفظ تعادل فرد میشوند.

سوال دوم :

هنگام راه رفتن با چشمان بسته چه تغییری در راه رفتن فرد ایجاد میشود ؟ علت تغییر را توضیح دهید؟

پاسخ دوم :

هنگامی که فرد با چشمان بسته راه می رود اطلاعات کمتری به مغز او ارسال میشود و مخچه اش نمیتواند بخوبی وضعیت بدن را پیش بینی نماید در نتیجه فرد قادر نیست که حرکات خود را به دقت تنظیم کند و روی یک خط مستقیم راه برود و هنگان راه رفتن اعمال خود را به طور غیرماهرانه انجام می دهد و به موانع برخورد می کند.

سوال سوم :

چگونه ممکن است با وجود سلامت کامل چشم ها فرد قادر به دیدن نباشد؟

پاسخ سوم :

دیدن واقعی اجسام کار قشر مخ است نقش چشم ها در بینایی این است که بعنوان یک مبدل عمل می کنند و اثر نور بازتاب شده از اجسام را به صورت پیام عصبی در می آوردند پیام عصبی به وجود امده توسط اععصاب حسی به قشر مخ ارسال شده و توسط قشر مخ پردازش میشوند در نتیجه عمل دیدن صورت میگیرید.

حال اگر مسیر ارسال پیام ها و یا مراکز عصبی پردازش کننده این اطلاعات دچار اسیب شوند با وجود آنکه چشم فرد کاملا سالم است شخص قادر به دیدن نخواهد بود.

 

فعالیت 6 صفحه 13 فصل اول زیست یازدهم

درستی یا نادرستی را مشخص کنید.

سوال اول :

استفاده از قلیان به اندازه سیگار خطرناک نیست.

پاسخ سوال اول :

نادرست است. براساس تحقیقات پژوهشگران استفاده از قلیان به اندازه مصرف سیگار برای ریه ها خطرناک است. مطابق نتایج تحقیقات در افرادی که قلیان می کشند و افراد سیگاری که به شدت دود سیگار را وارد ریه های خود می کنند اثرات مخرب مشابهی بر روی عملکرد ریه و بروز علائم تنفسی مانند خس خس سینه، سرفه و تنگی نفس دیده میشود.

سوال دوم :

فرد با یک بار مصرف ماده اعتیارآور معتاد نمیشود.

پاسخ سوال دوم :

نادرست است. اصولا قدرت اعتیادزایی مواد مخدر با هم متفاوت است به طوری که مواد مخدری مانند کوکائین هروئین و مورفین بالاترین قدرت اعتیادزایی را دارند ولی انگیزه مصرف مواد مخدر و قدرت روحی شخص در این رابطه نیز تاثیر و نقش زیادی دارد. بسیاری از افراد که معتاد شده اند تصور میکردند که با یک بار مصرف موادمخدر معتاد نمیشوند ولی غافل از این بوده اند که تا بار اولی وجود نداشته باشد بار دومی در کار نخواهد بود.

سوال سوم :

مصرف تنباکو با سرطان دهان،حنجره و شش ارتباط مستقیم دارد.

پاسخ سوال سوم :

درست است. اعتیاد به تنباکو احتمال ابتلا به سرطان ریه ، امراض قلبی ابتلا به سرطان دهان و حنجره را افزایش میدهد.

نیکوتین ماده مخدر اعتیادآوری است که در برگ گیاه توتون و تنباکو یافت میشود این ماده بسیار سمی است به همراه هزاران ماده سمی و جهش زای دایگر وارد دهان

میشود و بسرعت وارد جریان خود میشوند و احتمال ابتلا به سرطان دهان حنجره و شش را افزایش می دهند.

سوال چهارم :

مصرف مواد اعتیادآوری که از گیاهان به دست می آیند خطر چندانی ندارند.

پاسخ سوال چهارم :

نادرست است. آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی اند بعضی از آلکالوئیدها اعتیادآورند ترکیباتی که در گیاهان ساخته میشوند در مقادیر مختلف ممکن است سرطان زا،مسموم کننده یا کشنده باشد.

 

فعالیت 8 صفحه 17 فصل اول زیست یازدهم

سوال :

با استفاده از شکل 20 به این پرسش ها پاسخ دهید:

1- پس از احساس درد چه رویدادهایی رخ میدهد تا فرد دست خود را عقب بکشد؟

پاسخ :

پس از آنکه در قسمتی از بدن مثلا دست آسیب بافتی ایجاد شد گیرنده های درد آن ناحیه تحریک مشوند و پیام عصبی ایجاد میشود پیام عصبی تولید شده از طریق نورون حسی به مرکز عصبی (نخاع) هدایت میشود و موجب تحریک نورون حرکتی ماهیچه ای میشود که دست را عقب میکشد یا انتقال پیام عصبی این نورون به ماهیچه عقب برنده دست و انقباض این ماهیچه ، دست به صورت غیراردی و سریع عقب کشیده میشود

2- در مسیر عقب کشیدن دست، کدام سیناپس ها تحریک کننده و کدام مهار کننده اند؟

پاسخ :

سیناپس بین نورون حسی با نورون حرکتی و سیناپس بین نورون حسی با نورون رابط و سیناپس بین نورون حرکتی با ماهیچه از نوع تحریک کننده هستند ولی سیناپس بین نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچه ی مخالف حرکت از نوع مهار کننده است.

 

فعالیت 9 صفحه 18 فصل اول زیست یازدهم

از بخش های تشکیل دهنده دستگاه عصبی یک نقشه مفهومی تهیه کنید.

 

 

جواب فعالیت های فصل اول زیست شناسی یازدهم | تنظیم عصبی

 

توجه     توجه     توجه

این مطلب کاملا اختصاصی بوده و هرگونه کپی برداری به هرنحوی از نظر ما اشکال دارد و حرام است

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *