قلمرو ادبی درس در امواج سند صفحه ۳۱ فارسی یازدهم

۱- دریای خون، در بیت هشتم و دوازدهم، استعاره از چیست؟
جواب: دریای خون در بیت هشتم استعاره از سرخی غروب خورشید و در بیت دوازدهم استعاره از میدان جنگ و نبرد است.
۲- ابیات زیر را از نظر کاربرد تشبیه و کنایه بررسی کنید.
ز رخسارش فرو می ریخت اشکی
بنای زندگی بر آب می دید
در آن سیماب گون امواج لرزان
خیال تازه ای در خواب می دید
جواب:

بنای زندگی بر آب دیدن کنایه از زندگی خود را در حال نابودی دیدن

خیال تازه در خواب دیدن کنایه از نقشه جدید کشیدن

در آن سیماب گون امواج لرزان تشبیه دارد. امواج لرزان مشبه است. سیماب گون یعنی مانند سیماب که مانند ادات تشبیه و سیماب مشبه به است.

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *