قلمرو ادبی درس نیکی صفحه ۱۵ فارسی یازدهم

۱- از متن درس دو کنایه بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.

جواب: زنخدان به جیب فرو بردن کنایه از  گوشه گیری کردن، دست کسی را گرفتن کنایه از کمک کردن، که سعیت بود در ترازوی خویش کنایه از نتیجه اعمالت را میبینی

۲- در بیت زیر شاعر چگونه آرایه جناس همسان (تام) را پدید آورده است؟

با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی

کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست (سعدی)

جواب: جنگ اول به معنی نوعی ساز سیمی است که توسط انگشتان نواخته می‌شود و چنگ معنی پنجه و مجموعه انگشتان است.

۳- ارکان تشبیه را در مصراع دوم بیت دوازدهم مشخص کنید.

جواب: چرا تو مانند روباه وامانده باشی؟

تو: مشبه    مانند: ادات تشبیه    روباه: مشبه به    وامانده باشی: وجه شبه

۴- در این سروده 《شیر》و《روباه》نماد چه کسانی هستند؟

جواب: شیر نماد افراد قدرتمند و شجاع، روباه نماد افراد ضعیف و محتاج

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *