دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۳ صفحه ۴۴ درس پنجم کتاب فارسی

پاسخ قلمرو فکری ۳ درس آغازگری تنها فارسی یازدهم ۳_ با توجّه به بیت زیر، شخصیت «عبّاس میرزا» را تحلیل نمایید. چون شیر به خود سپه شكن باش فرزند خصال خویشتن باش نظامی جواب قلمرو فکری ۳: عباس میرزا برعکس پدر بی لیاقت خود، شجاع و عاشق وطن خود بود. او برای رسیدن به خواسته […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۴۴ درس پنجم

حل قلمرو فکری درس آغازگری تنها فارسی یازدهم ۱_ چه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمان های ملّی، استوارتر و امیدوارتر می كرد؟ جواب قلمرو فکری ۱: عباس میرزا با دیدن صحنه های ناب و توفندگی هموطنانش، برای مقابله با دشمن سرشار از اشتیاق شد. ۲_ درعبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخّص […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۳ صفحه ۴۳ و ۴۴ درس پنجم

پاسخ قلمرو زبانی ۳ درس آغاز گری تنها فارسی یازدهم ۳_ همانطور که می دانید هر گروه اسمی یک هسته دارد که می تواند با یک یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود. همان طور که می دانید، هر گروه اسمی، یک «هسته» دارد که می تواند با كی یا چند وابسته پیشین و […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۴۳ درس پنجم

پاسخ قلمرو زبانی درس آغازگری تنها فارسی یازدهم ۱_ هم آوای کلمه صفیر را بنویسید و آن را در جمله ای به کار ببرید. جواب: کلمه هم آوا با صفیر= سفیر سفیر جمهوری اسلامی ایران، امروز به وطن بازگشت. ۲_ چهار ترکیب اضافی که اهمیت املایی داشته باشند از متن درس انتخاب کنید. دارالسّلطنه تبریز، […]readmore .