دسته‌بندی نشده

حل درک و دریافت شعر خوانی زاغ و کبک صفحه

جواب درک و دریافت ۱ و ۲ زاغ و کبک ۱_ این سروده را از دید لحن و آهنگ خوانش، بررسی نمایید. جواب: شعر زاغ و کبک لازم است تا با لحن روایی و داستانی خوانده شود. ۲_ با توجه به قلمرو فکری شعر، درباره ریشه‌های پیامدهای تقلید نابجا و کور کورانه، گفت و گو […]readmore .