دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۳۲ درس سوم

پاسخ قلمرو فکری در امواج سند فارسی یازدهم ۳_ درباره ارتباط معنایی بیت زیر و متن درس توضیح دهید. در راه عشق وطن از سر و جان برخاسته ایم تا در این ره چه کند همّت مردانه ما رهی معیری جواب: فدا کردن جان در راه وطن و خاک خود ۴_ شاعر در بیت زیر، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۳۲ درس سوم

پاسخ قلمرو فکری درس در امواج سند فارسی یازدهم ۱_ شاعر در بیت زیر، قصد بیان چه نکته ای را دارد؟ در آن تاریک شب می گشت پنهان فروغ خرگه خوارزمشاهی جواب: تا فروپاشی پادشاهی و فرمانروایی خوارزمشاهیان زمان زیادی باقی نمانده است. ۲_ حمیدی شیرازی در ابیات زیر، چه کسی را و با چه […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ سوال ۳ قلمرو ادبی صفحه ۳۲ درس سوم کتاب

جواب قلمرو ادبی درس در امواج سند فارسی یازدهم ۳_ به شعر «در امواج سند» کنید. این شعر از چند بند هم وزن و هماهنگ تشکیل شده است. هر بند، شامل چهار مصراع است؛ به این نوع شعر «چهارپاره» یا «دوبیتی های پیوسته» می‌گویند؛ چهارپاره، بیشتر برای طرح مضامین اجتماعی و سیاسی به کار می‌رود […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۳۱ درس سوم

قلمرو زبانی درس در امواج سند فارسی یازدهم ۱_ در متن درس واژه هایی را بیابید که معانی زیر را دارا باشند. اسب: بادپا نابودکننده: عافیت سوز عمیق: ژرف ۲_ جمله های زیر را با هم می خوانیم و به نقش های مختلف کلمه «امروز» توجه می‌کنیم. • امروز را غنیمت دان. نقش: مفعول • […]readmore .