دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه 16 درس یک

پاسخ قلمرو فکری درس چشمه فارسی ۱۰ ۳_ سروده زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید. یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چون پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم؟ گر او هست حقا که من نیستم چو خود را به چشم حقارت بدید صدف در […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه 16 درس یک

پاسخ قلمرو فکری درس چشمه فارسی ۱۰ ۱_ پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوه تفکر «چشمه» ایجاد شد؟ جواب: چشمه با دیدن عظمت دریا به ناچیز بودن خود پی برد و از غرور دست برداشت و متواضع و فروتن شد. ۲_ معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۳ و ۴ صفحه 15 درس یک

پاسخ قلمرو ادبی درس چشمه فارسی ۱۰ ۳_ آمیختن دو یا چند حس و یا یک حس با پدیده های ذهنی (انتزاعی)، در کلام را  «حس آمیزی» می گویند. نمونه: «حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود.» در این نمونه، سپهری از  «روشن بودن حرف» سخن گفته است.  «روشن بودن» امری دیدنی و «حرف» شنیدنی […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۱ و ۲ صفحه 15 درس یک

پاسخ قلمرو ادبی درس چشمه فارسی ۱۰ ۱_ هر یک از بیت های زیر را از نظرآرایه های ادبی بررسی کنید. چون بگشایم ز سر مو، شکن ماه ببیند رخ خود را به من گه به دهان بر زده کف، چون صدف گاه چو تیری که رود بر هدف جواب: تشخیص: (ماه رخ داشته باشد […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی صفحه 15 درس یک کتاب فارسی پایه

پاسخ قلمرو زبانی درس چشمه فارسی ۱۰ ۱_ معنای واژهای مشخص شده را با معادل امروزی انها مقایسه کنید. در بن این پرده نیلوفری کیست کند با چو منی “همسری”؟ “راست” به مانند یکی زلزله داده تنش بر تن ساحل یله جواب: واژه همسری امروزه به معنای زوج و ازدواج است اما در گذشته به […]readmore .