دسته‌بندی نشده

جواب “نوشتن” درس 1 فارسی نهم

نوشتن درس یک   1- مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید. شگفت: جالب  /  آگاهی: هوشیاری  /  ستایش: ستودن  /  شنونده: مستمع  /  نادانی: جهالت  /  انگور: عنب رام: مسخر  /  روز: نهار  /  مقصد: منزل  /  خوشبختی: سعادت   2- در بیت های زیر از کدام عناصر زیبایی سخن […]readmore .