دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۷۲ درس هشتم

جواب قلمرو زبانی درس در کوی عاشقان فارسی ۱۱   ۱_ واژه «مرشد» در متن درس، به چه معنایی است؟ جواب: اسم فاعل از مصدر ارشاد و به معنی رهبر و هدایت کننده یا کسی که راه نشان می دهد است. در متن درس معنای رهبر و راهنما برای عارفان و اهل تصوف‌ را دارد. […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل درک و دریافت شعرخوانی صفحه ۶۳ کتاب فارسی پایه

پاسخ درک و دریافت آفتاب حسن فارسی ۱۱ ۱_ سه بیت نخست این شعر را با توجه به گونه ادب غنایی برسی کنید. جواب: سه بیت نخست را باید با درنگ و توقف های منظم خواند. ۲_ درباره دنیای آرمانی شاعر توضیح دهید. جواب: مولانا همواره در جست و جوی منشاء پیدایش انسان بوده و […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۲ و ۳ صفحه ۶۲ درس هفتم

پاسخ قلمرو فکری درس باران محبت فارسی ۱۱ ۲_ هر بیت، با کدام قسمت از متن درس تناسب مفهومی دارد؟ – ناز و نیاز تو شد، همه دلپذیر من تا ز تو دلپذیر شد، هستی ناگزیر من        حسین منزوی – نیست جانش محرم اسرار عشق هر که را در جان، غم جانانه نیست       خواجوی کرمانی […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۱ صفحه ۶۱ درس هفتم کتاب فارسی

پاسخ قلمرو فکری درس باران محبت فارسی ۱۱ ۱_ در عبارت های زیر، مقصود از قسمت های مشخّص شده چیست؟ الف) شما در این آینه، نقش های بوقلمون بینید. ب) هر لحظه، از خزاین غیب، گوهری، در نهاد او تعبیه می‌کردند. پ) از حکمتِ ربوبیت به سرّ ملایکه فرو می گفت. جواب: آینه: جسم انسان […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۳ صفحه ۶۱ درس هفتم کتاب فارسی

پاسخ قلمرو ادبی درس باران محبت فارسی یازدهم   ۳_ برای هر مفهوم زیر، از متن درس، معادل کنایی بیابید و بنویسید. نپذیرفتن ( ……………………… ) متوسّل شدن ( ……………………… ) شتاب دادن ( ……………………… ). جواب: نپذیرفتن (بار ندادن) متوسّل شدن (در آویزد) شتاب دادن (دو اسبه آمدن)readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۱ و ۲ صفحه ۶۱ درس هفتم

پاسخ قلمرو ادبی درس باران محبت فارسی یازدهم ۱_ عبارت زیر را از دید آرایه های ادبی، بررسی کنید. پس، از ابر کرم، باران محبّت بر خاک آدم بارید و خاک را گِل کرد و به ید قدرت در گِل از گِل، دل کرد. جواب: تشبیه: ابر کرم، باران محبت مراعات نظیر: باران و بارید، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۳ صفحه ۶۰ درس هفتم کتاب فارسی

پاسخ قلمرو زبانی درس باران محبت فارسی ۱۱ ۳_ در بند پایانی درس جمله های مرکب و پیوندهای وابسته ساز را مشخص کنید. جواب: جمله مرکب: ابلیس با خود گفت (که)هر چه دیدم سهل بود؛ کار مشکل این جاست. پیوند وابسته ساز: که جمله مرکب: اگر ما را وقتی آفتی رسد، ازین شخص ازین موضع […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۵۹ و ۶۰

پاسخ قلمرو زبانی درس باران محبت فارسی یازدهم ۱_ معنای واژه های مشخّص شده را بنویسید. – تا در تحصیل فضل و ادب، رغبتی صادق نباشد، این منزلت نتوان یافت.    کلیله و دمنه – ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست در حضرت کریم، تمنّا چه حاجت است        حافظ – نانم افزود و آبرویم کاست بینوایی […]readmore .

دسته‌بندی نشده

قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۵۵ در ششم کتاب

قلمرو فکری درس پرورده عشق فارسی ۱۱ ۳_ بر مبنای درس و با توجّه به بیت های زیر، تحلیلی از سیر فکری پدر مجنون ارائه دهید. عشق بازی، کار بیکاران بُوَد عاقلش با کار بیکاران چه کار؟     نعمت الله ولی از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق روز اوّل، رنگ این ویرانه، ویران ریختند   […]readmore .

دسته‌بندی نشده

قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۵۵ در ششم کتاب

قلمرو فکری درس پرورده عشق فارسی ۱۱ ۱_ معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید. حاجت گهِ جملۀ جهان اوست محراب زمین و آسمان اوست جواب: معنی: کعبه محل برآورده شدن حاجت هر انسان و قبله همه ی موجودات جهان است‌. ۲_ در بیت های هفدهم و بیستم، كدام ویژگی های «مجنون» […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۲ و ۳ صفحه ۵۵ درس ششم

پاسخ قلمرو ادبی درس پرورده ی عشق فارسی ۱۱ ۲_ هر یک از بیت های زیر را از نظر كاربرد آرایه های ادبی بررسی كنید. چون رایت عشق آن جهان گیر شد چون مه لیلی آسمان گیر برداشته دل ز كار او، بخت درماند پدر به كار او سخت جواب: در بیت اول آرایه های […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۱ صفحه ۵۴ درس ششم کتاب فارسی

پاسخ قلمرو ادبی درس پرورده ی عشق فارسی ۱۱ ۱_ شاعران، در سرودن منظومه های داستانی، غالبا از قالب «مثنوی» بهره می گیرند؛ مهم ترین دلیل آن را بنویسید. جواب: مثنوی نشانگرعدد دو است. در قالب مثنوی هر دو مصراع دارای یک قافیه هستند و قافیه ی هر بیت با بیت بعدی متفاوت است. به […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۳ صفحه ۵۴ درس ششم کتاب فارسی

پاسخ قلمرو زبانی درس پرورده ی عشق فارسی ۱۱ ۳_ در بیت های زیر، نقش « ـَ م » را بررسی کنید. الف) دریاب که مبتلای عشقم آزاد کن از بلای عشقم ب) پروردۀ عشق شد سرشتم جز عشق مباد سرنوشتم جواب: الف) « ـَ م » در عشقم اول به معنی هستم و نقش […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۵۴ درس ششم

پاسخ قلمرو زبانی درس پرورده ی عشق فارسی ۱۱ ۱_ معنای واژه های مشخّص شده را بنویسید. جهد بر توست و بر خدا توفیق زانکه توفیق و جهد هست رفیق سنایی خنیده به گیتی به مهر و وفا ز اهریمنی دور و دور از جفا       فردوسی جواب: جهد: تلاش و کوشش توفیق: کمک، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۳ صفحه ۴۴ درس پنجم کتاب فارسی

پاسخ قلمرو فکری ۳ درس آغازگری تنها فارسی یازدهم ۳_ با توجّه به بیت زیر، شخصیت «عبّاس میرزا» را تحلیل نمایید. چون شیر به خود سپه شكن باش فرزند خصال خویشتن باش نظامی جواب قلمرو فکری ۳: عباس میرزا برعکس پدر بی لیاقت خود، شجاع و عاشق وطن خود بود. او برای رسیدن به خواسته […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۴۴ درس پنجم

حل قلمرو فکری درس آغازگری تنها فارسی یازدهم ۱_ چه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمان های ملّی، استوارتر و امیدوارتر می كرد؟ جواب قلمرو فکری ۱: عباس میرزا با دیدن صحنه های ناب و توفندگی هموطنانش، برای مقابله با دشمن سرشار از اشتیاق شد. ۲_ درعبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخّص […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۳ صفحه ۴۳ و ۴۴ درس پنجم

پاسخ قلمرو زبانی ۳ درس آغاز گری تنها فارسی یازدهم ۳_ همانطور که می دانید هر گروه اسمی یک هسته دارد که می تواند با یک یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود. همان طور که می دانید، هر گروه اسمی، یک «هسته» دارد که می تواند با كی یا چند وابسته پیشین و […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۴۳ درس پنجم

پاسخ قلمرو زبانی درس آغازگری تنها فارسی یازدهم ۱_ هم آوای کلمه صفیر را بنویسید و آن را در جمله ای به کار ببرید. جواب: کلمه هم آوا با صفیر= سفیر سفیر جمهوری اسلامی ایران، امروز به وطن بازگشت. ۲_ چهار ترکیب اضافی که اهمیت املایی داشته باشند از متن درس انتخاب کنید. دارالسّلطنه تبریز، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۳۲ درس سوم

پاسخ قلمرو فکری در امواج سند فارسی یازدهم ۳_ درباره ارتباط معنایی بیت زیر و متن درس توضیح دهید. در راه عشق وطن از سر و جان برخاسته ایم تا در این ره چه کند همّت مردانه ما رهی معیری جواب: فدا کردن جان در راه وطن و خاک خود ۴_ شاعر در بیت زیر، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۳۲ درس سوم

پاسخ قلمرو فکری درس در امواج سند فارسی یازدهم ۱_ شاعر در بیت زیر، قصد بیان چه نکته ای را دارد؟ در آن تاریک شب می گشت پنهان فروغ خرگه خوارزمشاهی جواب: تا فروپاشی پادشاهی و فرمانروایی خوارزمشاهیان زمان زیادی باقی نمانده است. ۲_ حمیدی شیرازی در ابیات زیر، چه کسی را و با چه […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ سوال ۳ قلمرو ادبی صفحه ۳۲ درس سوم کتاب

جواب قلمرو ادبی درس در امواج سند فارسی یازدهم ۳_ به شعر «در امواج سند» کنید. این شعر از چند بند هم وزن و هماهنگ تشکیل شده است. هر بند، شامل چهار مصراع است؛ به این نوع شعر «چهارپاره» یا «دوبیتی های پیوسته» می‌گویند؛ چهارپاره، بیشتر برای طرح مضامین اجتماعی و سیاسی به کار می‌رود […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۳۱ درس سوم

قلمرو زبانی درس در امواج سند فارسی یازدهم ۱_ در متن درس واژه هایی را بیابید که معانی زیر را دارا باشند. اسب: بادپا نابودکننده: عافیت سوز عمیق: ژرف ۲_ جمله های زیر را با هم می خوانیم و به نقش های مختلف کلمه «امروز» توجه می‌کنیم. • امروز را غنیمت دان. نقش: مفعول • […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل درک و دریافت شعر خوانی زاغ و کبک صفحه

جواب درک و دریافت ۱ و ۲ زاغ و کبک ۱_ این سروده را از دید لحن و آهنگ خوانش، بررسی نمایید. جواب: شعر زاغ و کبک لازم است تا با لحن روایی و داستانی خوانده شود. ۲_ با توجه به قلمرو فکری شعر، درباره ریشه‌های پیامدهای تقلید نابجا و کور کورانه، گفت و گو […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۲۳ درس دوم

جواب قلمرو فکری درس قاضی بُست فارسی یازدهم ۳_ گوینده عبارت زیر از کدام فضیلت های اخلاقی برخوردار است؟ 《آنچه دارم از حُطام دنیا حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیست.》 جواب: طمعکار نبودن، وابستگی نداشتن به مال دنیا ۴_ درباره مناسبت مفهومی بیت زیر و متن درس توضیح دهید. حساب […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۲۳ درس دوم

جواب قلمرو فکری درس قاضی بُست فارسی یازدهم ۱_ معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید. امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامعه بگردانید. جواب: پادشاه که تا دم مرگ رفته بود داخل خیمه شد و لباسش را تعویض کرد. ۲_ با توجه به جمله زیر به پرسش […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو زبانی ۳ و ۴ صفحه های ۲۱ و

جواب قلمرو زبانی درس قاضی بُست فارسی یازدهم ۳_ کاربرد معنایی واژه محجوب را در عبارتهای زیر جستجو کنید.  محجوب داشت از مردمان مگر از اطبا و … .  مردی محجوب بود و دیده و دلش از گناه به دور. جواب: محجوب در جمله اول به معنای پنهان و در جمله دوم منظور […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۲۱ درس دوم

پاسخ قلمرو زبانی درس قاضی بُست فارسی یازدهم ۱_ از متن درس، با توجه به رابطه معنایی 《تناسب》، واژه های مناسب انتخاب کنید و در جاهای خالی قرار دهید. خَیلتاش: لشکری، ندیمان، حشم رقعت: نامه، قلم، نبشت، توقیع ۲_ معادل معنایی فعل های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید. فرمان داد: مثال زد […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۱۵ درس اول

ادامه قلمرو فکری درس نیکی فارسی یازدهم ۳_ برای مفهوم هر یک از سروده های زیر بیتی مناسب از متن درس بیابید. • رزق هر چند بی گمان برسد شرط عقل است جستن از درها (سعدی) • سحر دیدم درخت ارغوانی کشیده سر به بام خسته جانی به گوش ارغوان آهسته گفتم بهارت خوش که […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۱۵ درس اول

جواب قلمرو فکری درس نیکی فارسی یازدهم ۱_ معنی و مفهوم بیت شانزدهم را به نثر روان بنویسید. جواب: معنی: کسی که عاقل باشد به دیگران لطف و بخشش می کند و افراد سست اراده نادان هستند. مفهوم: بخشش نشانه عقل و خرد و پستی و فرومایگی نشانه بی عقلی است. ۲_ درک و دریافت خود […]readmore .