دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۳ و ۴ صفحه 15 درس یک

پاسخ قلمرو ادبی درس باران محبت فارسی ۱۰ ۳_ آمیختن دو یا چند حس و یا یک حس با پدیده های ذهنی (انتزاعی)، در کلام را  «حس آمیزی» می گویند. نمونه: «حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود.» در این نمونه، سپهری از  «روشن بودن حرف» سخن گفته است.  «روشن بودن» امری دیدنی و «حرف» […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۱ و ۲ صفحه 15 درس یک

پاسخ قلمرو ادبی درس باران محبت فارسی ۱۰ ۱_ هر یک از بیت های زیر را از نظرآرایه های ادبی بررسی کنید. چون بگشایم ز سر مو، شکن ماه ببیند رخ خود را به من گه به دهان بر زده کف، چون صدف گاه چو تیری که رود بر هدف جواب: تشخیص: (ماه رخ داشته […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۲ و ۳ صفحه ۵۵ درس ششم

پاسخ قلمرو ادبی درس پرورده ی عشق فارسی ۱۱ ۲_ هر یک از بیت های زیر را از نظر كاربرد آرایه های ادبی بررسی كنید. چون رایت عشق آن جهان گیر شد چون مه لیلی آسمان گیر برداشته دل ز كار او، بخت درماند پدر به كار او سخت جواب: در بیت اول آرایه های […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۱ صفحه ۵۴ درس ششم کتاب فارسی

پاسخ قلمرو ادبی درس پرورده ی عشق فارسی ۱۱ ۱_ شاعران، در سرودن منظومه های داستانی، غالبا از قالب «مثنوی» بهره می گیرند؛ مهم ترین دلیل آن را بنویسید. جواب: مثنوی نشانگرعدد دو است. در قالب مثنوی هر دو مصراع دارای یک قافیه هستند و قافیه ی هر بیت با بیت بعدی متفاوت است. به […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ سوال ۳ قلمرو ادبی صفحه ۳۲ درس سوم کتاب

جواب قلمرو ادبی درس در امواج سند فارسی یازدهم ۳_ به شعر «در امواج سند» کنید. این شعر از چند بند هم وزن و هماهنگ تشکیل شده است. هر بند، شامل چهار مصراع است؛ به این نوع شعر «چهارپاره» یا «دوبیتی های پیوسته» می‌گویند؛ چهارپاره، بیشتر برای طرح مضامین اجتماعی و سیاسی به کار می‌رود […]readmore .