دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی صفحه 15 درس یک کتاب فارسی پایه

پاسخ قلمرو زبانی درس چشمه فارسی ۱۰ ۱_ معنای واژهای مشخص شده را با معادل امروزی انها مقایسه کنید. در بن این پرده نیلوفری کیست کند با چو منی “همسری”؟ “راست” به مانند یکی زلزله داده تنش بر تن ساحل یله جواب: واژه همسری امروزه به معنای زوج و ازدواج است اما در گذشته به […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۳ صفحه ۵۴ درس ششم کتاب فارسی

پاسخ قلمرو زبانی درس پرورده ی عشق فارسی ۱۱ ۳_ در بیت های زیر، نقش « ـَ م » را بررسی کنید. الف) دریاب که مبتلای عشقم آزاد کن از بلای عشقم ب) پروردۀ عشق شد سرشتم جز عشق مباد سرنوشتم جواب: الف) « ـَ م » در عشقم اول به معنی هستم و نقش […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۵۴ درس ششم

پاسخ قلمرو زبانی درس پرورده ی عشق فارسی ۱۱ ۱_ معنای واژه های مشخّص شده را بنویسید. جهد بر توست و بر خدا توفیق زانکه توفیق و جهد هست رفیق سنایی خنیده به گیتی به مهر و وفا ز اهریمنی دور و دور از جفا       فردوسی جواب: جهد: تلاش و کوشش توفیق: کمک، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۳ صفحه ۴۳ و ۴۴ درس پنجم

پاسخ قلمرو زبانی ۳ درس آغاز گری تنها فارسی یازدهم ۳_ همانطور که می دانید هر گروه اسمی یک هسته دارد که می تواند با یک یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود. همان طور که می دانید، هر گروه اسمی، یک «هسته» دارد که می تواند با كی یا چند وابسته پیشین و […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۴۳ درس پنجم

پاسخ قلمرو زبانی درس آغازگری تنها فارسی یازدهم ۱_ هم آوای کلمه صفیر را بنویسید و آن را در جمله ای به کار ببرید. جواب: کلمه هم آوا با صفیر= سفیر سفیر جمهوری اسلامی ایران، امروز به وطن بازگشت. ۲_ چهار ترکیب اضافی که اهمیت املایی داشته باشند از متن درس انتخاب کنید. دارالسّلطنه تبریز، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۳۱ درس سوم

قلمرو زبانی درس در امواج سند فارسی یازدهم ۱_ در متن درس واژه هایی را بیابید که معانی زیر را دارا باشند. اسب: بادپا نابودکننده: عافیت سوز عمیق: ژرف ۲_ جمله های زیر را با هم می خوانیم و به نقش های مختلف کلمه «امروز» توجه می‌کنیم. • امروز را غنیمت دان. نقش: مفعول • […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو زبانی ۳ و ۴ صفحه های ۲۱ و

جواب قلمرو زبانی درس قاضی بُست فارسی یازدهم ۳_ کاربرد معنایی واژه محجوب را در عبارتهای زیر جستجو کنید.  محجوب داشت از مردمان مگر از اطبا و … .  مردی محجوب بود و دیده و دلش از گناه به دور. جواب: محجوب در جمله اول به معنای پنهان و در جمله دوم منظور […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۲۱ درس دوم

پاسخ قلمرو زبانی درس قاضی بُست فارسی یازدهم ۱_ از متن درس، با توجه به رابطه معنایی 《تناسب》، واژه های مناسب انتخاب کنید و در جاهای خالی قرار دهید. خَیلتاش: لشکری، ندیمان، حشم رقعت: نامه، قلم، نبشت، توقیع ۲_ معادل معنایی فعل های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید. فرمان داد: مثال زد […]readmore .