دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه 16 درس یک

پاسخ قلمرو فکری درس چشمه فارسی ۱۰ ۳_ سروده زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید. یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چون پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم؟ گر او هست حقا که من نیستم چو خود را به چشم حقارت بدید صدف در […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه 16 درس یک

پاسخ قلمرو فکری درس چشمه فارسی ۱۰ ۱_ پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوه تفکر «چشمه» ایجاد شد؟ جواب: چشمه با دیدن عظمت دریا به ناچیز بودن خود پی برد و از غرور دست برداشت و متواضع و فروتن شد. ۲_ معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان […]readmore .

دسته‌بندی نشده

قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۵۵ در ششم کتاب

قلمرو فکری درس پرورده عشق فارسی ۱۱ ۳_ بر مبنای درس و با توجّه به بیت های زیر، تحلیلی از سیر فکری پدر مجنون ارائه دهید. عشق بازی، کار بیکاران بُوَد عاقلش با کار بیکاران چه کار؟     نعمت الله ولی از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق روز اوّل، رنگ این ویرانه، ویران ریختند   […]readmore .

دسته‌بندی نشده

قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۵۵ در ششم کتاب

قلمرو فکری درس پرورده عشق فارسی ۱۱ ۱_ معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید. حاجت گهِ جملۀ جهان اوست محراب زمین و آسمان اوست جواب: معنی: کعبه محل برآورده شدن حاجت هر انسان و قبله همه ی موجودات جهان است‌. ۲_ در بیت های هفدهم و بیستم، كدام ویژگی های «مجنون» […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۳ صفحه ۴۴ درس پنجم کتاب فارسی

پاسخ قلمرو فکری ۳ درس آغازگری تنها فارسی یازدهم ۳_ با توجّه به بیت زیر، شخصیت «عبّاس میرزا» را تحلیل نمایید. چون شیر به خود سپه شكن باش فرزند خصال خویشتن باش نظامی جواب قلمرو فکری ۳: عباس میرزا برعکس پدر بی لیاقت خود، شجاع و عاشق وطن خود بود. او برای رسیدن به خواسته […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۴۴ درس پنجم

حل قلمرو فکری درس آغازگری تنها فارسی یازدهم ۱_ چه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمان های ملّی، استوارتر و امیدوارتر می كرد؟ جواب قلمرو فکری ۱: عباس میرزا با دیدن صحنه های ناب و توفندگی هموطنانش، برای مقابله با دشمن سرشار از اشتیاق شد. ۲_ درعبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخّص […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۳۲ درس سوم

پاسخ قلمرو فکری در امواج سند فارسی یازدهم ۳_ درباره ارتباط معنایی بیت زیر و متن درس توضیح دهید. در راه عشق وطن از سر و جان برخاسته ایم تا در این ره چه کند همّت مردانه ما رهی معیری جواب: فدا کردن جان در راه وطن و خاک خود ۴_ شاعر در بیت زیر، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۳۲ درس سوم

پاسخ قلمرو فکری درس در امواج سند فارسی یازدهم ۱_ شاعر در بیت زیر، قصد بیان چه نکته ای را دارد؟ در آن تاریک شب می گشت پنهان فروغ خرگه خوارزمشاهی جواب: تا فروپاشی پادشاهی و فرمانروایی خوارزمشاهیان زمان زیادی باقی نمانده است. ۲_ حمیدی شیرازی در ابیات زیر، چه کسی را و با چه […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۲۳ درس دوم

جواب قلمرو فکری درس قاضی بُست فارسی یازدهم ۳_ گوینده عبارت زیر از کدام فضیلت های اخلاقی برخوردار است؟ 《آنچه دارم از حُطام دنیا حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیست.》 جواب: طمعکار نبودن، وابستگی نداشتن به مال دنیا ۴_ درباره مناسبت مفهومی بیت زیر و متن درس توضیح دهید. حساب […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۲۳ درس دوم

جواب قلمرو فکری درس قاضی بُست فارسی یازدهم ۱_ معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید. امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامعه بگردانید. جواب: پادشاه که تا دم مرگ رفته بود داخل خیمه شد و لباسش را تعویض کرد. ۲_ با توجه به جمله زیر به پرسش […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۱۵ درس اول

ادامه قلمرو فکری درس نیکی فارسی یازدهم ۳_ برای مفهوم هر یک از سروده های زیر بیتی مناسب از متن درس بیابید. • رزق هر چند بی گمان برسد شرط عقل است جستن از درها (سعدی) • سحر دیدم درخت ارغوانی کشیده سر به بام خسته جانی به گوش ارغوان آهسته گفتم بهارت خوش که […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۱۵ درس اول

جواب قلمرو فکری درس نیکی فارسی یازدهم ۱_ معنی و مفهوم بیت شانزدهم را به نثر روان بنویسید. جواب: معنی: کسی که عاقل باشد به دیگران لطف و بخشش می کند و افراد سست اراده نادان هستند. مفهوم: بخشش نشانه عقل و خرد و پستی و فرومایگی نشانه بی عقلی است. ۲_ درک و دریافت خود […]readmore .