دسته‌بندی نشده

درست نویسی درس 1 نگارش نهم

درست نویسی درس1 پایه نهم:   جمله های زیر را ویرایش کنید:   ❌کتاب های ارزشمند گلستان و بوستان، توسط سعدی نوشته شد. ✅سعدی کتاب های ارزشمند گلستان و بوستان را نوشت.   ❌این متن‌های زیبا، توسط دانش آموزان نوشته شده است. ✅دانش آموزان این متن‌های زیبا را نوشته‌اند.   به کارگیری واژه “توسط” در […]readmore .