دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس سوم _ بخش6

برای مشاهده بخش قبل این مطلب(بخش5) اینجا کلیک کنید Part V   A: به ترتیب از بالا به پایین این عبارات در جاهای خالی قرار می‌گیرند: 1. began 2. planning 3. agreed 4. hopes   B: به ترتیب از بالا به پایین این عبارات در جاهای خالی قرار ‌می‌گیرند: 1. to swim 2. to see […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس سوم _ بخش4

برای مشاهده بخش قبل این مطلب(بخش3) اینجا کلیک کنید Part II   C: این عبارت‌ها به دست می‌آیند: Cultural به معنای فرهنگی simply به معنای به سادگی skilful به معنای ماهر diversity به معنای تنوع Iranian به معنای ایرانی tourist به معنای جهانگرد   D: کلماتی که در متن دیده می‌شوند و پسوند ing یا […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس سوم _ بخش3

برای مشاهده بخش قبل این مطلب(بخش2) اینجا کلیک کنید Part II   A: متضاد هر کدام از موارد را ببینید: different right start important B: کلمه‌ای که با بقیه کلمات گروه متفاوت است: economy به معنای سیاست collect به معنای جمع آوری کردن beauty به معنای زیبایی wrong به معنای اشتباه   لینک نوشته مربوط […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس سوم _ بخش2

برای مشاهده بخش قبل این مطلب(بخش1) اینجا کلیک کنید Part I   B: More than 190 countries food, music, clothing, holidays, Customs, values, behaviours and artifacts we can start it by reading about the cultures that interest them C: Society people Cultures   لینک نوشته مربوط به حل تمرین‌ بعد این درس، در کامنت اول(همین […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس سوم _ بخش1

Get ready   با توجه به معنی عبارات را به تصاویر متصل کنید: handshaking = دست دادن bowing = خم شدن hugging = بغل کردن pressing one’s plams = دو کف دست را به هم فشردن   Part I   A: ترجمه جمله‌ها و مشخص کردن صحیح یا غلط  آنها را ببینید: فرهنگ تنها ترکیبی […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس دوم _ بخش7

برای مشاهده بخش قبل این مطلب(بخش6) اینجا کلیک کنید Part V   A: به ترتیب دور این عبارات خط بکشید: hearing دور چیزی خط نکشید. washing coming دور چیزی خط نکشید   B: planning changing swimming coming using   C: painting reading shutting stopping meeting     پایان حل درس 2 کتاب کار یازدهمreadmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس دوم _ بخش4

برای مشاهده بخش قبل این مطلب(بخش3) اینجا کلیک کنید Part II   D: Healthy lifestyle: checking general health, praying, hanging out with friends, doing daily exercise Unhealthy lifestyle: smoking, playing too much video games, eating junk food, gaining weight   E: diet = رژیم غذایی Serving = وعده، پُرس pressure = فشار(فشارخون) heart attack = […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس دوم _ بخش3

برای مشاهده بخش قبل این مطلب(بخش2) اینجا کلیک کنید Part II   A: emotional calm balanced recently physical   B: prevent به معنای جلوگیری کردن harmful به معنای مضر society به معنای جامعه depression به معنای افسردگی rarely به معنای به ندرت C: redo = دوباره انجام دادن unhappy = ناراحت impossible = غیرممکن indirect […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس دوم _ بخش2

برای مشاهده بخش قبل این مطلب(بخش1) اینجا کلیک کنید Part I   A: تکنولوژی فقط تاثیر منفی دارد← غلط(F) گوش دادن به موسیقی مضر است← غلط(F) تکنولوژی ممکن است باعث افسردگی شود← درست(T)   B: People with serious problems to control themselwes They should spend more time with their friends and family members smart phone, […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _ درس دوم _ بخش1

Get ready   Match the sentences with pictures عبارت اول به تصویری وصل شود که مواد غذایی مختلف را در یک دایره نشان داده. عبارت دوم به تصویری وصل شود که فرد در حال نوشیدن است. عبارت سوم به تصویری وصل شود که فرد در حال سیگار کشیدن است. عبارت چهارم به تصویری وصل شود […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم_درس اول_بخش۴

برای مشاهده بخش قبل این مطلب(بخش سوم) اینجا کلیک کنید   Part V   A: جملات زیر را بخوانید. برای فاعل “S”، برای مفعول “O”، برای فعل”V” و برای قید “Adv” قرار دهید. 1: The man:S / is eating:V / lunch:O / quickly:Adv 2: We:S / study:V / English:O / hard:Adv 3: the old woman:S / […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم _درس اول _بخش۲

برای مشاهده بخش اول این مطلب اینجا کلیک کنید   Part II   A: یک کلمه ناهماهنگ است. planet به معنای سیاره (بقیه کلمات معنای بخش و ناحیه و منطقه دارند) Europe به معنای اروپا (بقیه کلمات اسامی کشورهای مختلف هستند) brain به معنای مغز (بقیه کلمات مربوط به درونیات انسان هستند و جسم نیستند) […]readmore .

دسته‌بندی نشده

حل کتاب کار انگلیسی یازدهم_درس اول_بخش اول

َGet ready A: شش زبان پیدا کنید. Arabic  ,  Persian  ,  spanish  ,  Japenese  ,  German  ,  Russian   B: مناطقی را که مردم عمدتا به این زبان صحبت می کنند مشخص کنید. کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران، اسپانیا و آلمان، ژاپن و روسیه علامت گذاری شوند.     Part I A: صحیح(T) یـا غلط(F) ؟؟ […]readmore .