دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه 16 درس یک

پاسخ قلمرو فکری درس چشمه فارسی ۱۰ ۳_ سروده زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید. یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چون پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم؟ گر او هست حقا که من نیستم چو خود را به چشم حقارت بدید صدف در […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه 16 درس یک

پاسخ قلمرو فکری درس چشمه فارسی ۱۰ ۱_ پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوه تفکر «چشمه» ایجاد شد؟ جواب: چشمه با دیدن عظمت دریا به ناچیز بودن خود پی برد و از غرور دست برداشت و متواضع و فروتن شد. ۲_ معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۳ و ۴ صفحه 15 درس یک

پاسخ قلمرو ادبی درس چشمه فارسی ۱۰ ۳_ آمیختن دو یا چند حس و یا یک حس با پدیده های ذهنی (انتزاعی)، در کلام را  «حس آمیزی» می گویند. نمونه: «حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود.» در این نمونه، سپهری از  «روشن بودن حرف» سخن گفته است.  «روشن بودن» امری دیدنی و «حرف» شنیدنی […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۱ و ۲ صفحه 15 درس یک

پاسخ قلمرو ادبی درس چشمه فارسی ۱۰ ۱_ هر یک از بیت های زیر را از نظرآرایه های ادبی بررسی کنید. چون بگشایم ز سر مو، شکن ماه ببیند رخ خود را به من گه به دهان بر زده کف، چون صدف گاه چو تیری که رود بر هدف جواب: تشخیص: (ماه رخ داشته باشد […]readmore .

دسته‌بندی نشده

قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۵۵ در ششم کتاب

قلمرو فکری درس پرورده عشق فارسی ۱۱ ۳_ بر مبنای درس و با توجّه به بیت های زیر، تحلیلی از سیر فکری پدر مجنون ارائه دهید. عشق بازی، کار بیکاران بُوَد عاقلش با کار بیکاران چه کار؟     نعمت الله ولی از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق روز اوّل، رنگ این ویرانه، ویران ریختند   […]readmore .

دسته‌بندی نشده

قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۵۵ در ششم کتاب

قلمرو فکری درس پرورده عشق فارسی ۱۱ ۱_ معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید. حاجت گهِ جملۀ جهان اوست محراب زمین و آسمان اوست جواب: معنی: کعبه محل برآورده شدن حاجت هر انسان و قبله همه ی موجودات جهان است‌. ۲_ در بیت های هفدهم و بیستم، كدام ویژگی های «مجنون» […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۲ و ۳ صفحه ۵۵ درس ششم

پاسخ قلمرو ادبی درس پرورده ی عشق فارسی ۱۱ ۲_ هر یک از بیت های زیر را از نظر كاربرد آرایه های ادبی بررسی كنید. چون رایت عشق آن جهان گیر شد چون مه لیلی آسمان گیر برداشته دل ز كار او، بخت درماند پدر به كار او سخت جواب: در بیت اول آرایه های […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی صفحه 15 درس یک کتاب فارسی پایه

پاسخ قلمرو زبانی درس چشمه فارسی ۱۰ ۱_ معنای واژهای مشخص شده را با معادل امروزی انها مقایسه کنید. در بن این پرده نیلوفری کیست کند با چو منی “همسری”؟ “راست” به مانند یکی زلزله داده تنش بر تن ساحل یله جواب: واژه همسری امروزه به معنای زوج و ازدواج است اما در گذشته به […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو ادبی ۱ صفحه ۵۴ درس ششم کتاب فارسی

پاسخ قلمرو ادبی درس پرورده ی عشق فارسی ۱۱ ۱_ شاعران، در سرودن منظومه های داستانی، غالبا از قالب «مثنوی» بهره می گیرند؛ مهم ترین دلیل آن را بنویسید. جواب: مثنوی نشانگرعدد دو است. در قالب مثنوی هر دو مصراع دارای یک قافیه هستند و قافیه ی هر بیت با بیت بعدی متفاوت است. به […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۳ صفحه ۵۴ درس ششم کتاب فارسی

پاسخ قلمرو زبانی درس پرورده ی عشق فارسی ۱۱ ۳_ در بیت های زیر، نقش « ـَ م » را بررسی کنید. الف) دریاب که مبتلای عشقم آزاد کن از بلای عشقم ب) پروردۀ عشق شد سرشتم جز عشق مباد سرنوشتم جواب: الف) « ـَ م » در عشقم اول به معنی هستم و نقش […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۵۴ درس ششم

پاسخ قلمرو زبانی درس پرورده ی عشق فارسی ۱۱ ۱_ معنای واژه های مشخّص شده را بنویسید. جهد بر توست و بر خدا توفیق زانکه توفیق و جهد هست رفیق سنایی خنیده به گیتی به مهر و وفا ز اهریمنی دور و دور از جفا       فردوسی جواب: جهد: تلاش و کوشش توفیق: کمک، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۳ صفحه ۴۴ درس پنجم کتاب فارسی

پاسخ قلمرو فکری ۳ درس آغازگری تنها فارسی یازدهم ۳_ با توجّه به بیت زیر، شخصیت «عبّاس میرزا» را تحلیل نمایید. چون شیر به خود سپه شكن باش فرزند خصال خویشتن باش نظامی جواب قلمرو فکری ۳: عباس میرزا برعکس پدر بی لیاقت خود، شجاع و عاشق وطن خود بود. او برای رسیدن به خواسته […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۴۴ درس پنجم

حل قلمرو فکری درس آغازگری تنها فارسی یازدهم ۱_ چه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمان های ملّی، استوارتر و امیدوارتر می كرد؟ جواب قلمرو فکری ۱: عباس میرزا با دیدن صحنه های ناب و توفندگی هموطنانش، برای مقابله با دشمن سرشار از اشتیاق شد. ۲_ درعبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخّص […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۳ صفحه ۴۳ و ۴۴ درس پنجم

پاسخ قلمرو زبانی ۳ درس آغاز گری تنها فارسی یازدهم ۳_ همانطور که می دانید هر گروه اسمی یک هسته دارد که می تواند با یک یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود. همان طور که می دانید، هر گروه اسمی، یک «هسته» دارد که می تواند با كی یا چند وابسته پیشین و […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۴۳ درس پنجم

پاسخ قلمرو زبانی درس آغازگری تنها فارسی یازدهم ۱_ هم آوای کلمه صفیر را بنویسید و آن را در جمله ای به کار ببرید. جواب: کلمه هم آوا با صفیر= سفیر سفیر جمهوری اسلامی ایران، امروز به وطن بازگشت. ۲_ چهار ترکیب اضافی که اهمیت املایی داشته باشند از متن درس انتخاب کنید. دارالسّلطنه تبریز، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۳۲ درس سوم

پاسخ قلمرو فکری در امواج سند فارسی یازدهم ۳_ درباره ارتباط معنایی بیت زیر و متن درس توضیح دهید. در راه عشق وطن از سر و جان برخاسته ایم تا در این ره چه کند همّت مردانه ما رهی معیری جواب: فدا کردن جان در راه وطن و خاک خود ۴_ شاعر در بیت زیر، […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۳۲ درس سوم

پاسخ قلمرو فکری درس در امواج سند فارسی یازدهم ۱_ شاعر در بیت زیر، قصد بیان چه نکته ای را دارد؟ در آن تاریک شب می گشت پنهان فروغ خرگه خوارزمشاهی جواب: تا فروپاشی پادشاهی و فرمانروایی خوارزمشاهیان زمان زیادی باقی نمانده است. ۲_ حمیدی شیرازی در ابیات زیر، چه کسی را و با چه […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ سوال ۳ قلمرو ادبی صفحه ۳۲ درس سوم کتاب

جواب قلمرو ادبی درس در امواج سند فارسی یازدهم ۳_ به شعر «در امواج سند» کنید. این شعر از چند بند هم وزن و هماهنگ تشکیل شده است. هر بند، شامل چهار مصراع است؛ به این نوع شعر «چهارپاره» یا «دوبیتی های پیوسته» می‌گویند؛ چهارپاره، بیشتر برای طرح مضامین اجتماعی و سیاسی به کار می‌رود […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۳۱ درس سوم

قلمرو زبانی درس در امواج سند فارسی یازدهم ۱_ در متن درس واژه هایی را بیابید که معانی زیر را دارا باشند. اسب: بادپا نابودکننده: عافیت سوز عمیق: ژرف ۲_ جمله های زیر را با هم می خوانیم و به نقش های مختلف کلمه «امروز» توجه می‌کنیم. • امروز را غنیمت دان. نقش: مفعول • […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۳ و ۴ صفحه ۲۳ درس دوم

جواب قلمرو فکری درس قاضی بُست فارسی یازدهم ۳_ گوینده عبارت زیر از کدام فضیلت های اخلاقی برخوردار است؟ 《آنچه دارم از حُطام دنیا حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیست.》 جواب: طمعکار نبودن، وابستگی نداشتن به مال دنیا ۴_ درباره مناسبت مفهومی بیت زیر و متن درس توضیح دهید. حساب […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو فکری ۱ و ۲ صفحه ۲۳ درس دوم

جواب قلمرو فکری درس قاضی بُست فارسی یازدهم ۱_ معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید. امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و جامعه بگردانید. جواب: پادشاه که تا دم مرگ رفته بود داخل خیمه شد و لباسش را تعویض کرد. ۲_ با توجه به جمله زیر به پرسش […]readmore .

دسته‌بندی نشده

پاسخ قلمرو زبانی ۳ و ۴ صفحه های ۲۱ و

جواب قلمرو زبانی درس قاضی بُست فارسی یازدهم ۳_ کاربرد معنایی واژه محجوب را در عبارتهای زیر جستجو کنید.  محجوب داشت از مردمان مگر از اطبا و … .  مردی محجوب بود و دیده و دلش از گناه به دور. جواب: محجوب در جمله اول به معنای پنهان و در جمله دوم منظور […]readmore .

دسته‌بندی نشده

جواب قلمرو زبانی ۱ و ۲ صفحه ۲۱ درس دوم

پاسخ قلمرو زبانی درس قاضی بُست فارسی یازدهم ۱_ از متن درس، با توجه به رابطه معنایی 《تناسب》، واژه های مناسب انتخاب کنید و در جاهای خالی قرار دهید. خَیلتاش: لشکری، ندیمان، حشم رقعت: نامه، قلم، نبشت، توقیع ۲_ معادل معنایی فعل های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید. فرمان داد: مثال زد […]readmore .